top of page
Standbeeld van Justitie op Bureau

ge-LOVE-n

te kostbaar om niet in de rechtstaat te geloven

In een wereld waar geloof in de rechtstaat onmisbaar is, streven we naar gelijke toegang tot justitie. Stap voor stap verrijken we het nieuw Burgerlijk Wetboek, wat onze rechtssystemen vernieuwt en versterkt. 'Ge-love-n, te kostbaar om niet in de rechtstaat te geloven' opent de deuren naar een rechtvaardige en toegankelijke samenleving.

We willen zo het afstammingsrecht moderniseren en gelijke kansen bieden aan alle vormen van ouderschap, zoals wensouderschap en meerouderschap. Het kind staat centraal met recht op identiteit. We streven verder naar bescherming van wettelijk samenwonenden en minnelijke oplossingen bij relatiebreuken. Prioriteit ligt bij het belang van het kind en het opstellen van ouderschapsplannen bij scheidingen, maar ook door het bijvoorbeeld mogelijk te maken een echtscheiding in onderlinge overeenstemming voor de notaris toe te laten, mits er geen kinderen zijn.

We boeken vooruitgang in het wegwerken van gerechtelijke achterstanden en streven naar een rechtvaardiger, toegankelijker justitie. Digitalisering is essentieel voor efficiëntie, met focus op digitaal indienen en ondertekenen van diverse documenten en authentieke akten. Het gebruik van artificiële intelligentie in justitie wordt geëvalueerd voor betere besluitvorming. Bijgevolg kan er meer aandacht gaan naar een corrigerende menselijke tussenkomst die rekening houdt met de bijzondere aspecten van het voorliggende dossier. 

Voor burgers denken we bijvoorbeeld aan het digitaal register waarin de zorgvolmachten verzameld worden en waar bijvoorbeeld andere informatie aan kan worden toegevoegd (zoals de wilsverklaring of een verklaring inzakeorgaandonatie) en aan personen uit de medische en zorgsector beperkte toegang zou kunnen verschaft worden.

De drempel tot justitie moet voor de burger zo laag mogelijk gehouden worden. De rechtsbijstandsverzekering moet verplicht worden naar het voorbeeld van de ziekteverzekering. Dit verzekert een lage toegangsdrempel die tot meer minnelijke oplossingen kan leiden. We willen echter nog een stap verder gaan en ook voor de minderjarige een toegang tot de rechter voorzien. Een kind zou vanaf de leeftijd van 12 jaar, al dan niet binnen het kader van een relatiebreuk, ook zelf vorderingen moeten kunnen instellen en zich daarbij waar nodig laten bijstaan door een eigen advocaat of eventueel een lasthebber ad hoc.

bottom of page